Privacybeleid Clever Energie Advies

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Clever Energie Advies, onderdeel Clever Solutions, houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
• Clever Energie Advies, de verantwoordelijke, gevestigd te Meppel (Nederland), Watermunt 36.
• Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
• Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
• Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of gratis aanmelder is.

Actief verstrekte informatie
Uw (persoons)gegevens (zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur en geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en bank- en/of girorekeningnummer) worden alleen per e-mail naar Clever Energie verstuurd. Deze gegevens worden nooit via de internet site verwerkt.

Passief verstrekte informatie
Bij het surfen over het internet stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het `IP-nummer` van de computer waarmee u over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina`s die u bekijkt. Clever Energie Advies maakt hier geen gebruik van en slaat ook geen gegevens op.

Cookies
Clever Energie Advies maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen
Hoe u cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vindt u in de Help-functie van uw browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking
Uw e-mail adres wordt gebruik om:
• Een herinneringsmailtje te sturen voor het aflopen van uw energiecontract.
• Uw aanvraag voor energiediensten af te kunnen handelen en u te kunnen informeren over het verloop daarvan.

Bewaren van de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden bij Clever Energie Advies niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens
Clever Energie Advies verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij behalve voor de behandeling van aanmeldingen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden alleen gebruikt voor de in deze verklaring omschreven doelen. De door u gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de AVG. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Recht van inzage en correctie
U heeft altijd het recht van inzage in de gegevens die Clever Energie Advies over u in bezit heeft. U heeft het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.
U kunt deze gegevens opvragen door een e-mail te versturen vanaf het e-mailadres waarvan u de gegevens wilt inzien of wijzigen. Stuur deze e-mail naar privacy@cleverenergieadvies.nl U ontvangt dan binnen een week van ons een overzicht.

Recht van dataportabiliteit
U heeft altijd het recht om de gegevens die bij Clever Energie Advies bekend zijn over te laten dragen aan een andere organisatie. U kunt dit verzoek via e-mail doen door te mailen naar: privacy@cleverenergieadvies.nl

Recht van bezwaar en vergetelheid
Als u niet langer prijs stelt op onze informatie of als u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kunt u dit doorgeven door te mailen naar privacy@cleverenergieadvies.nl . Binnen een maand stopt alle communicatie via e-mail of telefoon.
Indien u de registratie bij Clever Energie Advies beëindigt, zullen uw persoonsgegevens op uw verzoek uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden.

Geheimhouding
Clever Energie Advies is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens tenzij zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Vraag, tip of klacht?
Heeft u een vraag, tip of klacht aan Clever Energie Advies met betrekking tot (uw) privacy? U kunt ons bereiken op privacy@cleverenergieadvies.nl. Als wij er samen toch niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding en wijziging reglement
Dit privacybeleid is 25 mei 2018 in werking getreden. Clever Energie Advies behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nooit in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen via privacy@cleverenergieadvies.nl×
×
×